Rodo

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”), informujemy o ogólnych zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Wyjaśniamy, że w zależności od określonej sytuacji, związanej z przetwarzaniem danych osobowych, będziemy wypełniać obowiązki informacyjne adekwatnie do konkretnej okoliczności.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, z siedzibą w: Czubin 13, 05-840 Brwinów.

2. Powołaliśmy inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych, pisząc na adres email: iod@dpsczubin.com.pl lub na adres ogólny podany w punkcie 1, oznaczając korespondencję wpisem: „IOD”

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z realizacji statutowych działań – w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  ;

 2. zawierania i realizacji umów i porozumień – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. w wyjątkowych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Domu Pomocy Społecznej – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

 4. w pozostałych przypadkach dane osobowe mogą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej;

  3. w przypadku, kiedy przetwarzane dane stanowią informację publiczną – podmioty, które zwrócą się do Administratora z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane w określonym przez Administratora czasie (w zależności od celu przetwarzania) lub do czasu wycofania zgody.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   1. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
    z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Uwaga! Dom Pomocy Społecznej wdrożył stosowne procedury ułatwiające realizację ww. praw osób, których dane dotyczą. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących osobom praw, zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się bezpośrednio pod niniejszą Klauzulą.

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Administrator, w stosunku do przetwarzanych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje danych.

12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Norwegia, Islandia i Liechtenstein).