Postępowanie – „Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji robót budowlanych pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie”. Oznaczenie sprawy 1/2021.

Termin składania ofert: 12.10.2021 r. godz. 12.00.

Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Odpowiedzi na pytania do postępowania znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

miniPortal link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/faa9f04d-c80b-440f-96f9-0a9ed2d9d1ab

W dniu 22.09.2021 r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d97dd3-e777-dca0-2198-3e0001e212cf

Przed przygotowaniem oferty konieczne jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna umożliwi wykonawcom uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym istniejącego obiektu. Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe. Wizja lokalna zrealizowana zostanie w dniu 1 października 2021r., godzina 10.00. Spotkanie odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą w Czubinie 13, 05-840 Brwinów (przy wejściu do budynku głównego). Uwaga! Zamawiający informuje, że oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 nowej ustawy Pzp.

Załączniki do postępowania