O Nas

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą pod adresem 05-840 Brwinów, Czubin 13 jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową realizującą zadania Powiatu Pruszkowskiego z zakresu pomocy społecznej.
Dom organizuje pomoc poprzez realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb na rzecz 104 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Misją Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie właściwej opieki Mieszkańcom Domu oraz osiągnięcie
jak najwyższego poziomu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Mieszkańców Domu

Działania:
1. Organizowanie różnorodnych form wsparcia w kierunku rehabilitacji psychofizycznej.
2. Realizacja potrzeb materialnych.
3. Realizacja potrzeb duchowych.
4. Realizacja potrzeb kulturalno – oświatowych.
5. Wspieranie włączenia społecznego.
6. Świadczenie usług dla osób ze środowiska lokalnego

CEL:
I. Wzmocnienie poczucia tożsamości Mieszkańców poprzez
1. Pobudzanie aktywności społecznej.
2. Zapobieganie szeroko rozumianej izolacji.
3. Aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym.
4. Zaangażowanie w kompleksowy zindywidualizowany proces wsparcia z uwzględnieniem predyspozycji Mieszkańców.
II. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa Mieszkańców Domu.
III. Kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie przy zachowaniu i uszanowaniu osobistej
autonomii Mieszkańców Domu.
IV. Osiągnięcie szeroko rozumianej satysfakcji z wysokiego standardu życia w Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie realizuje wieloprofilowy program w szczególności
w następującym zakresie:
1) Zagwarantowanie pełnego katalogu świadczeń – zapewnienie właściwej opieki Mieszkańcom Domu
poprzez:
– świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych na określonym
w przepisach wykonawczych poziomie, odpowiednio do potrzeb Mieszkańców i typu Domu,
– zabezpieczenie infrastruktury technicznej na poziomie obowiązujących standardów
(gwarantujących bezpieczeństwo). Obecne zastosowane rozwiązania są adekwatne do potrzeb
i nie mogą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa Mieszkańców,
– przestrzeganie praw Mieszkańców Domu oraz zapewnienie mieszkańcom dostępności do informacji
o ich prawach,
2) Rozpoznanie i sporządzanie bilansu potrzeb Mieszkańców Domu jako odbiorców usług
aktywnie uczestniczących w procesie wsparcia z wykorzystaniem ich potencjału i zasobów (analiza
i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia, na poszczególne formy wsparcia oraz
możliwości ich zaspokajania),
3) Pokonywanie (niwelowanie rzeczywistych) barier architektonicznych i komunikacyjnych,
4) Prowadzenie działań podtrzymujących i kształcących samodzielność Mieszkańców,
5) Realizowanie pomocy w zakresie pracy socjalnej, w celu postawienia trafnej diagnozy społecznej,
szeroko rozumiane poradnictwo mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu
lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych, kierowanie Mieszkańców do odpowiednich instytucji i placówek, w których mogliby
korzystać ze wsparcia specjalistycznego np. uzależnienia,
6) z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełniała bądź
wspierała formy udzielanych świadczeń i oferuje usługi publiczne,
7) Opracowywanie projektów i realizacji zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów
społecznych w zakresie pomocy społecznej obejmujących zakres realizowanych zadań oraz
zakres zadań Domu,
8) Prowadzenie indywidualnego planu wsparcia dostosowanego do kwalifikacji i potrzeb Mieszkańca,
9) Zapewnienie pomocy w organizacji życia codziennego,
10) Stymulowanie, nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
11) Rozwijanie alternatywnych form pomocy socjalnej i samopomocy lub w ramach
zidentyfikowanych potrzeb,
12) Zapewnienie równych szans w każdym aspekcie życia.

W związku z zakresem zadań realizowanych przez Dom bardzo dużą rolę w działalności Domu odgrywali pracownicy socjalni stojąc na straży praworządności oraz inni specjaliści (psycholog, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, opiekunowie, pielęgniarki) przyczyniając się w praktycznej działalności zawodowej do realizacji przynajmniej jednego z następujących szczegółowych celów pracy:
1) Efektywne organizowanie różnorodnych form wsparcia w kierunku rehabilitacji psychofizycznej,
mającej charakter wieloprofilowego oddziaływania, różnych form pomocy oraz zarządzanie nimi,
2) Osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Mieszkańców,
3) Minimalizowanie negatywnego wpływu czynników, które nie mogły być zmniejszone lub usunięte,
4) Osiąganie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie
w rozwiązywaniu problemów, w pokonywaniu trudności, dążenie do podnoszenia samodzielności.
Duży wpływ na jakość życia ma sztuka okazywania szacunku Mieszkańcowi. Okazana cierpliwość,
uśmiech, akceptacja, zrozumienie – to niezbędna potrzeba każdego człowieka.
Bycie akceptowanym, daje uczucie pewności, wewnętrznego spokoju, potrzebę przebywania właśnie
w tym miejscu. To równowaga psychiczna, zdrowie fizyczne,
5) Wzmocnienie poczucia tożsamości Mieszkańców poprzez pobudzanie aktywności społecznej,
zapobieganie szeroko rozumianej izolacji, aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym,
rozwijanie praktycznych zdolności, kształtowanie poczucia godności i własnej wartości,
usamodzielnienie przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, tworzenie warunków umożliwiających
osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania do życia w społeczeństwie.
Ponadto rodzaj podejmowanych działań, metod i narzędzi miał na celu rozwinięcie, wzmocnienie aktywności Mieszkańców i ich samodzielności.

Podopieczni mieszkają w budynku wielokondygnacyjnym, koedukacyjnym, wyposażonym w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo – przeciwpożarowy. Dom spełnia wszystkie wymogi standaryzacji lokalowej bez barier architektonicznych o zabudowie pawilonowej. Komunikację wewnętrzną w budynku zapewniają 5 klatek schodowych oraz 1 winda.

OFERTA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE