Klauzula Informacyjna Monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, zarejestrowanych poprzez system monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, z siedzibą w: Czubin 13, 05-840 Brwinów.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1, lub za pomocą adresu
  e-mail: iod@dpsczubin.com.pl.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek Domu Pomocy Społecznej w Czubie.
 4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się teren wokół nieruchomości
  (ciągi komunikacyjne prowadzące do budynku Domu Pomocy Społecznej, wjazd, wyjazd, garaże
  i oczyszczalnia ścieków), korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku, korytarze w Pawilonach, pomieszczenia techniczne).
 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń
  i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 6. Zapis z   systemu   monitoringu   wizyjnego   może   być   udostępniony   wyłącznie   uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu
  z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania   może   zwrócić   się   do   Dyrektora Domu   z   pisemnym   wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas
  i miejsce zdarzenia.
 7. W związku z powyższym, dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
  na postawie art. 4b ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym.
 8. Dane osobowe zgromadzone w związku z monitoringiem mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 10. Wobec osób, których wizerunek zostanie zarejestrowany poprzez monitoring nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane poprzez monitoring przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.