Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-03
Data ostatniej istotnej/znaczącej przebudowy/aktualizacji strony internetowej: 2020-03-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. brak odpowiedniej infrastruktury nagłówkowej i nawigacji,
 3. brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 4. zdjęcia i grafiki nie posiadają teksu alternatywnego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, wspomaganej narzędziami informatycznymi:(https://www.tawdis.net/).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Robert Cielma, adres poczty elektronicznej it@dpsczubin.com.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 729 63 57 wew. 222.

Koordynatorem dostępności jest Pani Natalia Drozdowska, adres poczty elektronicznej koordynator@dpsczubin.com.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich W przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

Dostępność architektoniczna siedziby Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 05-840 Brwinów, Czubin 13 Siedziba Domu spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Dom spełnia wszystkie wymogi standaryzacji lokalowej bez barier architektonicznych o zabudowie pawilonowej. Do budynku można wejść 6 drzwiami. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. 4 wejścia do budynku są zlokalizowane w tylnej części budynku od Pawilonów A, B, C i D oraz jedno wejście boczne od pomieszczenia gospodarczego – Pralnia. Komunikację wewnętrzną w budynku zapewnia 5 klatek schodowych oraz 1 winda osobowa z napędem elektrycznym. Ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach i nachyleniu umożliwiają dostęp osobom niepełnosprawnym. W pomieszczeniach zachowano odpowiednie przejścia i dojścia, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Wejście do budynku głównego znajduje się od drogi wojewódzkiej DW720. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Administracja Domu znajduje się w budynku głównym – po lewej stronie na parterze od bramy wjazdowej. Dla osób na wózkach dostępne są ciągi komunikacyjne na parterze oraz na I piętrze do których można się dostać za pomocą windy osobowej z poziomu parteru zlokalizowanej między Pawilonem C i Pawilonem D. Zajęcia terapeutyczne dla Mieszkańców Domu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Organizację Pozarządową – Stowarzyszenie „Liczą się ludzie” z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 117B lok. 5, 05-800 Pruszków mieszczą się w zabytkowym budynku trzykondygnacyjnym tzw. „Pałacyku” Wejście do budynku znajduje się na wprost od głównej bramy wjazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, po prawej stronie od budynku głównego. W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzeń zabudowana jest dostępna dla wszystkich, szanując potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Przy wejściu do budynku głównego zainstalowano pochylnię z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich, prowadząca do głównego wejścia.
 3. Po ciągach komunikacyjnych budynku głównego Domu może poruszać się osoba na wózku inwalidzkim. Przed wejściem do budynku głównego funkcjonuje obszar kontroli – RECEPCJA.
 4. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
 5. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych do których mają dostęp wyłącznie osoby uprawnione w tym do serwerowni.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób uwzględniający szczególne potrzeby, tj.:, dotykowy lub głosowy,
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku na Pawilonach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych z wyłączeniem skorzystania przez gości.
 9. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub online.
 10. W Domu Pomocy Społecznej nie ma systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych (nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące).
 11. W Panelu sterowania w kabinie windy znajdują się przyciski nierdzewne z alfabetem Brille’a System głośnomówiący. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Przed budynkami brak jest wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się przed głównym budynkiem.
 13. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji za pomocą noszy ratunkowych.

Pałacyk Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 05-840 Brwinów, Czubin 13

 1. Wejście główne do Pałacyku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, od strony ogrodu zainstalowano pochylnię z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich, prowadząca do wejścia.
 2. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych na parterze budynku (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), dostęp do wyższych kondygnacji jest ograniczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.
 3. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. W Domu Pomocy Społecznej nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest niedostępna.
 7. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość podjazdu samochodem przed wejście do budynku.