Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, będąc Administratorem Danych Osobowych swoich podopiecznych oraz członków ich rodzin, pracowników oraz innych osób związanych bezpośrednio lub pośrednio ze swoją działalnością, oraz innych osób, jako jeden z priorytetów organizacji i zarządzania placówką, postrzega zapewnienie skutecznej ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ochrony ich danych osobowych, tak, aby móc skutecznie wypełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L. 119 s.1).

Działając na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Czubinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Macieja Twardowskiego, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@dpsczubin.com.pl

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych:

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu ułatwienia realizacji praw osób, których dane przetwarzamy, wdrożyliśmy procedury pozwalające na realizację tych praw. Jednym z elementów systemu realizacji praw osób jest określenie standardu formularza kontaktowego, który jest dostępny poniżej:

FORMULARZ REALIZACJI PRAW

Postaramy się realizować żądania bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dania otrzymania żądania. W przypadkach, kiedy z przyczyn formalnych lub technicznych, nie jesteśmy w stanie wypełnić żądania w tym terminie, każdorazowo informujemy osobę, która zwróciła się do nas z takim żądaniem, podając przyczyny braku możliwości zrealizowania żądania. Wypełniony arkusz żądania realizacji praw, prosimy wysłać drogą e-mail na jeden z poniższych adresów:

iod@dpsczubin.com.pl

sekretariat@dpsczubin.com.pl

lub pocztą na adres korespondencyjny Domu Pomocy Społecznej, przy czym termin realizacji żądania jest liczony od momentu wpłynięcia treści żądania do Domu Pomocy Społecznej.

KLAUZULA INFORMACYJNAdla osób korzystających ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie